Regulamin

I. Definicje.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w sklepie internetowym „BrotherStore.pl” dostępnym pod adresem elektronicznym www.brotherstore.pl
 2. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności o:
  1. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320 ze zm.),
  2. ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.),
  3. ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.),
  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Cena - oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze lub wyliczoną na podstawie parametrów podanych przez Zamawiającego. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostawy.
 • Dane - dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie internetowym "BrotherStore.pl” niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z rozumieniem. art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
 • Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronach Sklepu, za pomocą, którego Zamawiający dokonuje Zamówień na Towary oferowane przez Sklep.
 • Wysyłka (Koszty dostawy) - opłaty pobierane za dostarczenie Towaru do Zamawiającego, określone w niniejszym Regulaminie.
 • Płatność - zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.
 • Realizacja Zamówienia - czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego. Na Realizację Zamówienia składają się: przygotowanie Zamówienia do wysyłki oraz dostawa Zamówienia do Zamawiającego.
 • Sklep - sklep internetowy „BrotherStore.pl” dostępny pod adresem elektronicznym brotherstore.pl stanowiący własność Sprzedawcy, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż Towarów bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 • Sprzedawca - BrotherStore Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy KEN 36 lok. 112B
  02-797 Warszawa, właściciel sklepu internetowego „BrotherStore.pl”
 • Strony - Sprzedawca i Zamawiający.
 • Towar - rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym „BrotherStore.pl”
 • Umowa - umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 • Użytkownik - każdy, kto korzysta ze strony internetowej Sklepu, w tym Zamawiający.
 • Zamawiający - osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Towarów w Sklepie.
 • Zamówienie - czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę zakupu wybranych Towarów zgodnie z ich opisem, Ceną i Kosztami dostawy oraz na zasadach określonych w Regulaminie.

II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów w sklepie internetowym „BrotherStore.pl” odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
 3. Korzystanie ze stron Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron Sklepu, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu stanowiącą jego integralną część, Polityką Prywatności oraz dokonać ich akceptacji.
 5. W celu korzystania ze stron Sklepu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. W celu prawidłowego funkcjonowania stron Sklepu komputer lub urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję obsługi plików typu "Cookies".
 6. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego BrotherStore.pl przez Użytkownika w celu utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Użytkowników oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego BrotherStore.pl.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika zawarto w Polityce Cookies dostępnej pod adresem https://brotherstore.pl/polityka-prywatnosci
 8. W celu dokonania Zamówienia Użytkownik powinien posiadać aktywny adres elektroniczny oraz aktywny numer telefonu.
 9. Zdjęcia Towarów zamieszczanych na stronach Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedawcy.
 10. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy.
 11. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej Sprzedawcy,
 12. Użytkownik powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Sklepu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
 13. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania, w jakiejkolwiek formie, treści o charakterze bezprawnym.

III. Zawarcie Umowy

 1. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i zawierają wszelkie podatki typu VAT, cła.
 2. Ceny towarów znajdujących się na stronie sklepu internetowego nie zawierają kosztów wysyłki.
 3. Zamawiający może złożyć zamówienie on-line bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu lub też zarejestrować Konto Klienta, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje z formularza wysyłkowego, tak, aby w przyszłości nie było potrzeby wpisywania ich ponownie. Zarejestrowani użytkownicy mają ponadto:
 • wgląd w historię zamówień
 1. W celu utworzenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem brotherstore.pl. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.
 2. Zamawiający dokonuje Zamówienia korzystając z Koszyka.
 3. Zamawiający oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny oraz ewentualnych Kosztów dostawy.
 4. Złożenie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie w ikonę "Kupuję i płacę”. Kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę” pociąga za sobą obowiązek Zamawiającego zapłaty Ceny Towaru oraz Kosztów dostawy, co Zamawiający niniejszym akceptuje.
 5. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Towaru i jego ilości, formy i miejsca dostawy, podać dane do Faktury i dane do dostawy, jak również dokonać wyboru formy i sposobu Płatności.
 6. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający, w ramach Koszyka, informowany jest o:
  1. łącznej kwocie należnej Sprzedawcy z tytułu jego zakupu i wysyłki, tj. Cenie oraz Kosztach dostawy Towaru do Zamawiającego, do których pokrycia zobowiązany jest Zamawiający,
  2. sposobie zapłaty.
 7. Złożenie Zamówienia jest możliwe jedynie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowaniu jego postanowień,
 8. Poprzez kliknięcie w ikonę "Kupuję i płacę" Zamawiający potwierdza, że akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz Ceną i Kosztami dostawy, oraz wyraża wolę dokonania ich zakupu zgodnie z niniejszym Regulaminem, zobowiązując się do ich zapłaty. Jednocześnie Zamawiający potwierdza zapoznanie się i akceptację warunków dostawy oraz płatności obowiązujących u Sprzedawcy, określonych w niniejszym Regulaminie,
 9. Z chwilą kliknięcia w przycisk "Kupuję i płacę" dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedawcą, zgodnie z którą Zamawiający ma obowiązek zapłaty Ceny oraz pokrycia Kosztów dostawy Towaru, zaś Sprzedawca ma obowiązek realizacji Zamówienia oraz dostarczenia zamówionego Towaru Zamawiającemu bez wad oraz w sposób i w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
 10. Sprzedawca potwierdza niezwłocznie (tj. w tym samym dniu, w którym nastąpiło złożenie Zamówienia) Zamawiającemu fakt dokonania Zamówienia. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca przesyła na podany przez Zamawiającego w Formularzu adres poczty elektronicznej e-mail ("Potwierdzenie"). Potwierdzenie zawiera informacje, o których mowa w pkt. 9 powyżej. Wraz z Potwierdzeniem, Sprzedawca przesyła Zamawiającemu Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy, które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz Formularz Odstąpienia od Umowy stanowiący Załącznik nr 2 do regulaminu.
 11. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na brak zamówionego Towaru lub materiału niezbędnego do jego wykonania, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może być zrealizowane.
 12. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży Towarów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na wyczerpanie się Towaru objętego promocją lub wyprzedażą Sprzedawca poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może być zrealizowane. W związku z powyższym Zamawiający uzyskuje zwrot uiszczonej należności i tym samym zrzeka się wszelkich innych roszczeń wobec Sprzedawcy związanych z niemożnością realizacji Zamówienia.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy, że Zamawiający nie przestrzega niniejszego Regulaminu Sprzedawca może odstąpić od realizacji Zamówienia, o czym Sprzedawca poinformuje Zamawiającego.
 14. Zamawiający wraz z otrzymaniem Potwierdzenia Zamówienia od Sprzedawcy powinien dokonać Płatności za zamówiony Towar oraz pokryć Koszty dostawy. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Płatności zawarte są w Potwierdzeniu przesłanym przez Sprzedawcę.
 15. Wszystkie Towary oferowane na stronach sklepu internetowego „BrotherStore.pl” są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

IV. Modyfikacja Zamówienia

 1. Modyfikacja złożonego zamówienia jest możliwa::
  1. w ciągu 2 godzin od momentu złożenia Zamówienia (moment zawarcia Umowy);
 2. W przypadku potrzeby modyfikacji Zamówienia, o której mowa w pkt. 1 powyżej, Zamawiający, w terminie wskazanym w pkt. 1 powyżej, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą kierując informację o potrzebie modyfikacji Zamówienia na adres elektroniczny: sklep@brotherstore.pl wraz ze wskazaniem zakresu i sposobu zmian.
 3. W przypadku modyfikacji Zamówienia Cena, jak również Koszty dostawy, mogą ulec zmianie, o czym Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

V. Płatności

 1. Zamawiający ma możliwość dokonania płatności za zamówiony towar, wedle własnego wyboru:
  1. przelewem w formie przedpłaty w pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy Sprzedawcy:

   BrotherStore Sp. z o.o.

   SANTANDER BANK POLSKA S.A.

   PL70 1090 1870 0000 0001 2184 8120

  2. za pośrednictwem operatora systemu płatności PayU:
   PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 7792308495, REGON 30052344400000.
  3. płatność kartą,
  4. za pobraniem, gdzie należność pobierana jest przez kuriera w momencie dostawy towaru.
 1. Zamawiający dokonuje Płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od momentu otrzymania Potwierdzenia Zamówienia.
 2. W przypadku płatności przez PayU operator PayU potwierdza otrzymanie Płatności na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.
 3. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

VI. Realizacja Zamówienia

 1. Zamawiający może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, przy czym Realizacja Zamówień, które mają być dostarczone za pośrednictwem firm kurierskich odbywa się od poniedziałku do piątku. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Przewidywany czas realizacji zamówienia i nadania przesyłki zawierającej zamawiane towary:
  1. do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, gdy jako formę płatności wskazano pobranie;
  2. do 3 dni roboczych od momentu otrzymania płatności za potwierdzone zamówienie, gdy jako formę płatności wybrano przedpłatę na konto bankowe.

Przewidywany czas dostarczenia to 2 dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki, w zależności od wybranej formy dostawy.

 1. W przypadku Realizacji Zamówienia w terminie innym niż wskazany w pkt. 1 i 2 powyżej, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie odmiennych warunków Realizacji Zamówienia uzgodnionych przez Strony.
 2. W przypadku braku pełnej Płatności w terminie 3 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.

VII. Forma dostawy

 1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego rozdziału, Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Polski.
 2. Zamówione towary dostarczane są Zamawiającemu, wedle jego wyboru:
  1. firmą kurierską DPD
  2. za pośrednictwem InPost Sp. z o.o.
   - usługa Paczkomaty 24/7

VIII. Koszt dostawy

 1. Koszt dostawy towaru ponosi Zamawiający zgodnie z zasadami i cenami wskazanymi na stronie www.brotherstore.pl
 2. Koszt dostawy zależny jest od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. W zależności od wybranej opcji dostawy koszt dostawy jest automatycznie doliczany do kwoty Zamówienia. Przy zamówieniu powyżej 99 zł brutto dostawa bezpłatna.

IX. Warunki dostawy

 1. W chwili wydania Towaru przez przedstawiciela firmy kurierskiej, przewozowej, Zamawiający powinien dokonać sprawdzenia czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Towaru. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji w sposób, o którym mowa w rozdziale IX Regulaminu.
 2. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonu.
 3. Faktury VAT przesyłane są Zamawiającemu drogą e-mail w wersji elektronicznej - pliku PDF lub w paczce.

X. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy, przysługuje wyłącznie Klientom będącym Konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku otworzenia fabrycznego opakowania materiałów światłoczułych (bębny, pasy transmisyjne).
 2. Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia skierowanego do Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Zamawiającemu.
 3. Okres odstąpienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej wygasa po 14 dniach liczonych od dnia, w którym konsument albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie towarów.
 4. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres Sprzedawcy podany w rozdziale X pkt. 2 niniejszego Regulaminu lub na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@brotherstore.pl.
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, który jest do pobrania ze strony www.brotherstore.pl. Wzór oświadczenia przesyłany jest Zamawiającemu wraz z Potwierdzeniem Zamówienia.
 6. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 7. W razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Zamawiającemu - Konsumentowi, wszystkie dokonane przezeń Płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności następuje na wskazane przez Konsumenta w formularzu zwrotu konto bankowe, chyba że obie strony uzgodniły inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.
 8. Zamawiający - Konsument, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności do momentu otrzymania zwróconego Towaru od Konsumenta i po dokonaniu weryfikacji sprawności zwróconego Towaru przez autoryzowany serwis Brother, nie później jednak niż 14 dni od otrzymania zwróconego Towaru.
 10. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Zamawiający – Konsument, wybrał sposób dostarczenia Towaru do Sprzedawcy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez Zamawiającego dodatkowych kosztów dostawy Towaru do Sprzedawcy.
 11. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.
 12. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

XI. Reklamacje - niezgodność Towaru z Umową

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego - Konsumenta, za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z ogólną zasadą Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczna lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w Kodeksie Cywilny w Dziale zatytułowanym Rękojmia za wady od Art. 556 do Art. 576 Kodeksu Cywilnego.
 2. Zamawiający - Konsument przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem roku od dnia wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową, Konsument powinien zgłosić reklamację Sprzedawcy wedle własnego wyboru:
  1. poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego on-line pod adresem : sklep@brotherstore.pl,
  2. który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,
  3. wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu przedsiębiorcy;
  4. wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;
 4. W celu umożliwienia Sprzedawcy ustosunkowania się do zastrzeżeń Zamawiającego, reklamacja powinna:
  1. zostać złożona w formie pisemnej i przesłana pocztą na adres Sprzedawcy, podany w pkt 3 powyżej niniejszego Regulaminu lub elektronicznej, na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@brotherstore.pl
  2. określać przyczynę złożenia reklamacji oraz wskazywać zakres żądania Zamawiającego;
  3. zawierać dołączony dowód zakupu: paragon, lub fakturę,
  4. wskazywać sposób udzielenia odpowiedzi na reklamację - odpowiedź za pośrednictwem e-mail;
  5. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego, w tym numer konta bankowego, na który nastąpić miałby ewentualny zwrot Ceny lub różnicy pozostałej po jej obniżeniu.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Zamawiającego po ekspertyzie Autoryzowanego Serwisu Brother, kierując odpowiedź e-mail na adres podany przez Zamawiającego w reklamacji. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w powyższym terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 6. Jeżeli jest to możliwe, reklamowany Towar powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu.
 7. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Umową, Sprzedawca według wyboru Zamawiającego- Konsumenta, nieodpłatnie wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu – Konsumentowi uiszczoną przez niego cenę. Zamawiający nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Zamawiającemu.
 9. W przypadku Zamawiającego, niebędącego Konsumentem, traci on uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z Umową, jeżeli nie sprawdził Towaru w czasie i sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 3 dni od odebrania Towaru, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 10. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Zamawiającego, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Zamawiający może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego ("Sąd Polubowny"), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 11. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 12. Formularze wniosków, o których mowa w pkt. 10 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowe uokik.gov.pl .
 13. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.
 14. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
 15. Zamawiający, będący Konsumentem, może także zasięgnąć pomocy u Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: federacja-konsumentów.org.pl

XII. Strony Umowy i kontakt do Sprzedawcy

 1. Stronami Umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym brotherstore.pl  są Zamawiający oraz Sprzedawca.
 2. Sprzedawcą jest spółka BrotherStore Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie (02--797) przy Al. KEN 36 lok. 112 B, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477408, REGON 146874119, NIP 9512371477.
 3. Wszelka korespondencja kierowana przez Użytkownika do Sprzedawcy, powinna być adresowana na adres podany w pkt. 2 powyżej lub elektronicznie na adres e-mail: sklep@brotherstore.pl

XIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji kartą płatniczą oraz poprzez Przelewy dedykowane, dokonywane za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej.

XIV. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego jest Firma: BrotherStore Sp. z o.o., Al. KEN 36 lok. 112B, 02-781 Warszawa, NIP: 9512371477, REGON: 146874119, KRS: 0000477408, Tel. 22-625 76 76, e-mail: sklep@brotherstore.pl
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu, i znajduje się na stronie internetowej brotherstore.pl.
 3. Zamieszczanie oraz udostępnianie opinii w ramach sklepu internetowego BrotherStore.pl
 4. Sprzedający umożliwia, w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, zamieszczanie opinii o towarach dostępnych w ofercie handlowej sklepu internetowego BrotherStore.pl
 5. Zamieszczanie opinii jest dobrowolne i oznacza zgodę usługobiorcy na nieodpłatny wgląd do treści opinii przez innych klientów sklepu internetowego BrotherStore.pl oraz usługodawcę. Opinie publikowane są na stronie internetowej Sprzedawcy przy opisach towarów których dotyczyły, w terminie do … dni od daty ich zamieszczenia, na czas nieoznaczony.
 6. Zamieszczane opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności:
  1. naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich (w tym osób prawnych),
  2. nawołujące go nienawiści czy przemocy,
  3. obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami i normami społecznymi,
  4. pozostającymi w sprzeczności z interesem Sprzedawcy (nieuczciwa konkurencja).
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieumieszczania całości lub części opinii gdy jej treść stanowić może naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

XVI. Tryb postępowania reklamacyjnego dla usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić w pełni poprawne i bezpieczne działanie sklepu internetowego BrotherStore.pl oraz świadczonych drogą elektroniczną usług.
 2. Informacje o nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu usług usługobiorca może zgłaszać wedle własnego wyboru:
  1. wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu przedsiębiorcy;
  2. wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;
 3. Usługobiorca może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:
  1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
  2. określenie stwierdzonej nieprawidłowości, w zakresie jakim jest to właściwe dla danego rodzaju oraz terminu w jakim została stwierdzona,
  3. datę wniesienia reklamacji,
  4. podpis zgłaszającego reklamację.
 4. W przypadku przesłania przez usługobiorcę zgłoszenia e-mailem, ze wskazaniem zgody na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.
 5. Usługodawca zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez usługobiorców.

XVII. Utylizacja zużytych tonerów i tuszy.

 1. Informacje w zakresie sposobu utylizacji zużytych tonerów i tuszy dostępne są na stronie: https://www.brother.pl/about-brother/brother-earth

XVIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego m.in. Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy oraz postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
 3. Poza możliwością sądowego rozstrzygania sporów, Strony mają także możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów poprzez skierowanie sprawy do mediacji lub poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do procedur, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały opisane w rozdziale IX pkt. 8-13 niniejszego Regulaminu.
 4. Konsumenci mogą także zasięgnąć pomocy u Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów lub u właściwej terenowo Federacji Konsumentów.
 5. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakładce: Konsumenci - Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie brotherstore.pl.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:
  1. zmiany zakresu świadczonych usług,
  2. zmiany akceptowanych sposobów Płatności,
  3. zmiany sposobów i kosztów dostawy,
  4. zmiany funkcjonalności Sklepu,
  5. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  6. zmian w zakresie struktury i adresów kontaktowych po stronie Sprzedawcy.
 9. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Użytkownika, za pośrednictwem adresu e-mail, Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianie. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o treści zmian oraz przewidywanym terminie ich wejścia w życie.
 10. Zmiany Regulaminu będą dodatkowo udostępniane na stronie internetowej Sklepu.
 11. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na Zamówienia dokonane przed ich wejściem w życie.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3